Reglement

Reglement Christiaan Huygens wetenschapsprijs

 

Artikel 1 Algemeen
1 De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die een vernieuwende bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd in een door het bestuur van de stichting Christiaan Huygensprijs te bepalen wetenschapsgebied.
2 Als wetenschapsgebieden bedoeld in lid 1 van dit artikel worden onderscheiden:
a. Wiskunde
b. Natuurkunde
c. Sterrenkunde
3 De prijs bestaat uit een geldbedrag van tienduizend euro, een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een oorkonde.
4 Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde prijs, worden jaarlijks maximaal twee eervolle vermeldingen toegekend aan onderzoekers die een vernieuwende bijdrage aan de wetenschap hebben geleverd in het overeenkomstig lid 1 van dit artikel bepaalde wetenschapsgebied.

Artikel 2 Voorwaarden voor nominatie
Voor de prijs en de eervolle vermelding komen in aanmerking onderzoekers die in de drie volle kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van toekenning een proefschrift hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit op het wetenschapsgebied zoals bepaald door de stichting Christiaan Huygensprijs. 

Artikel 3 Indienen nominaties
1 Als nominatoren voor de Christiaan Huygens wetenschapsprijs komen in aanmerking:
a. decanen van faculteiten van Nederlandse universiteiten
b. directeuren van onderzoeksinstituten
c. directeuren van onderzoekscholen
2 Het is mogelijk om per faculteit, onderzoeksinstituut of onderzoekschool meer dan één onderzoeker als bedoeld in artikel 2 voor te dragen.
3 Nominaties moeten in de Nederlandse of de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het door de KNAW beschikbaar gestelde nominatieformulier op de website en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een nominatie is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.
4 Het nominatieformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde sluitingsdatum te worden ingezonden aan wetenschapsfondsen@knaw.nl. Indien de nominatie niet vóór deze datum is ingediend, wordt de nominatie niet in behandeling genomen.
5 Nominaties die niet volgens de hiervoor genoemde procedure zijn ingediend komen niet in aanmerking.
6 Leden van het bestuur van de KNAW, leden van het bestuur van de stichting Christiaan Huygensprijs en leden van de beoordelingscommissie mogen geen nominaties indienen en kunnen niet als kandidaat worden voorgedragen.

Artikel 4 Taak, samenstelling en werkwijze beoordelingscommissie
1 Het bestuur van de KNAW benoemt een beoordelingscommissie die tot taak heeft de nominaties voor de prijs en de eervolle vermelding(en) te beoordelen en op basis daarvan een gemotiveerde voordracht voor toekenning van de prijs en maximaal twee eervolle vermeldingen te doen aan het bestuur van de KNAW.
2 De beoordelingscommissie bestaat uit drie leden (onder wie de voorzitter) met deskundigheid op het terrein van het wetenschapsgebied zoals vastgesteld door het bestuur van de stichting Christiaan Huygensprijs. De voorzitter is KNAW-lid. Daarnaast maakt minimaal één KNAW-lid of lid/alumnus van De Jonge Akademie deel uit van de beoordelingscommissie.
3 In alle gevallen van besluitvorming door de beoordelingscommissie geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.
4 De leden van de beoordelingscommissie zijn gehouden aan de Gedragscode Belangenverstrengeling Fondsen, prijzen en lidmaatschappen van de KNAW.
5 De KNAW stelt voor de beoordelingscommissie een ambtelijk secretaris beschikbaar.

Artikel 5 Beoordelingscriteria
1 De beoordeling van nominaties voor de prijs en voor de maximaal twee eervolle vermeldingen door de beoordelingscommissie vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:
a. Wetenschappelijke en algehele kwaliteit van het proefschrift;
b. Innovatieve bijdrage aan het overeenkomstig het in artikel 1 lid 1 bepaalde wetenschapsgebied;
c. Maatschappelijke relevantie van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek.
2 De beoordelingscommissie maakt van de beoordeling een rapport op met de motivering van de keuze van de kandidaat/de kandidaten voor de prijs en voor de eervolle vermelding(en). Het beoordelingsrapport wordt aan het bestuur van de KNAW voorgelegd als zijnde de voordracht van de beoordelingscommissie.

Artikel 6 Toekenning en uitreiking
1 Het bestuur van de KNAW besluit over de definitieve toekenning van de prijs en maximaal twee eervolle vermeldingen op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie.
2 Nadat het bestuur van de KNAW een besluit heeft genomen worden de prijswinnaar en de onderzoekers aan wie een eervolle vermelding is toegekend geïnformeerd door de stichting Christiaan Huygensprijs.
3 De stichting Christiaan Huygensprijs verzorgt de publieke bekendmaking van de prijswinnaar en van de onderzoekers aan wie een eervolle vermelding is toegekend.
4 Vóór de publieke bekendmaking worden alle nominatoren door de KNAW geïnformeerd over het besluit.
5 De stichting Christiaan Huygensprijs verzorgt de uitreiking van de prijs en de eervolle vermelding(en).
6 De prijswinnaar zal tijdens de bijeenkomst een voor leken begrijpelijke toelichting geven op het onderwerp van het proefschrift.
7 De stichting Christiaan Huygensprijs kan de prijswinnaar verzoeken een presentatie te geven over zijn/haar onderzoek aan een mede door een sponsor genodigd publiek.

Artikel 7 Slotbepalingen
1 Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNAW op 28 januari 2020 en het bestuur van de stichting Christiaan Huygensprijs op 30 januari 2020, en treedt in werking op 1 februari 2020.
2 Dit reglement kan bij gezamenlijk besluit van het bestuur van de stichting Christiaan Huygensprijs en het bestuur van de KNAW worden gewijzigd.
3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluiten het bestuur van de stichting Christiaan Huygensprijs en het bestuur van de KNAW gezamenlijk.