Reglement voor de toekenning van de Christiaan Huygens wetenschapsprijs

Het bestuur van de stichting Christiaan Huygensprijs (nader te noemen het bestuur) heeft in overleg met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (nader aan te duiden als de KNAW) de volgende regels opgesteld die in acht zullen worden genomen bij de toekenning van de Christiaan Huygens wetenschapsprijs.

 

1. De prijs wordt jaarlijks toegekend in een door het bestuur te bepalen wetenschapsgebied.

2. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,00 (tienduizend euro), een bronzen sculptuur voorstellende Christiaan Huygens en een oorkonde.

3. Als wetenschapsgebieden bedoeld onder 1. worden onderscheiden:• Wiskunde• Natuurkunde• Ruimtewetenschappen

4. Voor de financiering van de prijs wordt gebruikt gemaakt van gelden die ondernemingen of instellingen als sponsor aan de stichting Christiaan Huygensprijs doneren.

5. De onder 4. bedoelde sponsors zijn gerechtigd hun betrokkenheid bij de Christiaan Huygens wetenschapsprijs in hun communicatie-uitingen naar voren te brengen.

6. De wetenschappelijke begeleiding van de prijs en de zorg voor de handhaving van het hoogstaande niveau ligt uitsluitend in handen van de KNAW. Het bestuur, noch de sponsors zullen of kunnen hier enige invloed op uitoefenen.

7. De KNAW stelt uit deskundigen op het betrokken wetenschapsgebied de jury samen die beslist over de toekenning van de prijs. Het oordeel van de jury is bindend. Over dat oordeel, noch over de samenstelling van de jury kan worden gereclameerd.

8. Jaarlijks nodigt de KNAW de faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten die actief zijn op het gekozen wetenschapsgebied uit een of meer dissertaties voor te dragen die in de drie volle kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van toekenning aan de betreffende instelling op het eerder bedoelde wetenschapsgebied is of zijn verdedigd.

9. De KNAW geeft in vorengenoemde uitnodiging aan vóór welke datum de faculteiten c.q. onderzoekscholen hun inzending moeten laten plaatsvinden.

10. De jury is gerechtigd de prijs toe te kennen aan een andere dan de voorgedragen dissertaties indien zij uit eigen waarneming van mening is dat de betreffende dissertatie de andere inzendingen verre overtreft.

11. De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden tijdens een door het bestuur te organiseren bijeenkomst in de gemeente Leidschendam-Voorburg, tijdens welke bijeenkomst de prijswinnaar in een door hem of haar te houden referaat een – voor leken begrijpelijke – toelichting zal geven op het onderwerp van de dissertatie.

12. Het wordt op prijs gesteld indien de prijswinnaar enige tijd na de prijsuitreiking ten overstaan van een, mede door de sponsor genodigd, wetenschappelijk gehoor in een openbare les aan de universiteit of elders, een toelichting geeft op een lopend onderzoek c.q. over actuele onderzoeksresultaten van de laureaat.

13. Deelname aan de beoordeling ten behoeve van de toekenning van de prijs door inzending van een dissertatie als onder 8. bedoeld, houdt instemming van de faculteit of onderzoekschool en van de gepromoveerde in met het gestelde in dit reglement.

 

26 maart 1998, laatstelijk gewijzigd 5 februari 2018

Het bestuur van de stichting Christiaan Huygens prijsDe Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen