Reglement voor de toekenning van de Christiaan Huygens wetenschapsprijs

Het bestuur van de stichting Christiaan Huygens-prijs (nader te noemen het bestuur) heeft in overleg met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (nader aan te duiden als de KNAW) de volgende regels opgesteld die in acht zullen worden genomen bij de toekenning van de Christiaan Huygens wetenschapsprijs.

1. De prijs wordt jaarlijks toegekend in een, door het bestuur, te bepalen wetenschapsgebied.

2. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,00 (tienduizend euro), een bronzen sculptuur voorstellende Christiaan Huygens en een oorkonde.

3. Als wetenschapsgebieden bedoeld onder 1. worden onderscheiden:
· Wiskunde
· Natuurkunde
· Ruimtewetenschappen

4. Voor de financiering van de prijs wordt gebruikt gemaakt van gelden die ondernemingen of instellingen als sponsor aan de stichting Christiaan Huygens-prijs doneren.

5. De onder 4. bedoelde sponsors zijn gerechtigd – zulks in het kader van institutionele communicatie – hun betrokkenheid bij de Christiaan Huygens wetenschapsprijs in reclame-uitingen naar voren te brengen.

6. De wetenschappelijke begeleiding van de prijs en de zorg voor de handhaving van het hoogstaande niveau van de prijs ligt uitsluitend in handen van de KNAW, zodat het bestuur, noch de sponsors hier enige invloed op uit zullen kunnen oefenen.

7. De KNAW stelt uit deskundigen op het betrokken wetenschapsgebied de jury samen, die de beslist over de toekenning van de prijs. Het oordeel van de jury is bindend. Over dat oordeel, noch over de samenstelling van de jury kan worden gereclameerd.

8. Jaarlijks nodigt de KNAW de faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten die werkzaam zijn op het wetenschapsgebied dat in dat jaar – overeenkomstig het besluit van het bestuur – centraal staat uit een of meer dissertaties voor te dragen die in de drie volle kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van toekenning van de Christiaan Huygens wetenschapsprijs aan de betreffende universiteit op het eerder bedoelde wetenschapsgebied is of zijn verdedigd. Van elke voorgedragen dissertatie dienen vier exemplaren aan de KNAW te worden gezonden.

9. De KNAW geeft in vorengenoemde uitnodiging aan vóór welke datum de faculteiten c.q. onderzoekscholen hun inzending moeten laten plaatsvinden.

10. De jury is gerechtigd de prijs toe te kennen aan een andere dissertatie dan de ingezonden dissertaties, indien zij, uit eigen waarneming, van mening is dat die dissertatie de andere verre overtreft.

11. De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden tijdens een door het bestuur te organiseren bijeenkomst in de gemeente Leidschendam/Voorburg, tijdens welke bijeenkomst de prijswinnaar in een door hem / haar te houden referaat een – voor leken begrijpelijke – toelichting zal geven op het onderwerp van zijn / haar dissertatie.

12. Het wordt op prijs gesteld indien de prijswinnaar, enige tijd na de prijsuitreiking, ten overstaan van een, mede door de sponsor genodigd, wetenschappelijk gehoor in een openbare les aan de universiteit, een toelichting geeft op een lopend onderzoek c.q. over actuele onderzoeksresultaten van de laureaat.

13. Deelname aan de beoordeling ten behoeve van de toekenning van de prijs door inzending van een dissertatie als onder 8. bedoeld, houdt instemming van de faculteit of onderzoekschool en van de gepromoveerde in met het gestelde in dit reglement.

Oorspronkelijk vastgesteld op 26 maart 1998, laatstelijk gewijzigd 31 januari 2018.

Het bestuur van de Stichting Christiaan Huygensprijs
in samenwerking met de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen